OPTIVA COLOR

OPTIVA COLOROptiva Color je vodou ředitelná akrylátová barva na stěny a stropy. Dodává povrchům krásný matný vzhled. Ideální je na nátěry sádrových a kartónových desek, cementových a vápenných omítek i betonových podkladů.

Optivu Color můžete také použít na renovaci dříve natřených povrchů. Aplikaci provedete snadno buď válečkem, štětcem nebo stříkáním.

Vydatnost: Max. do 12 m²/l na jeden nátěr v závislosti na absorpční schopnosti povrchu a použité metodě aplikace.

Balení: 0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l

Doporučená cena od: 92 Kč

 

 

 

pikto_kiiltor_5h-1.gif
Základní barvyAP a C
Barevná škálaBílá. Báze jsou zahrnuty do tónovacího sytému Tikkurila
Symphony a NCS.
Stupeň lesku5. Matný
VydatnostMax. do 12 m²/l na jeden nátěr v závislosti na absorpční
schopnosti povrchu a použité metodě aplikace.
Velikosti balení0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
Způsob nanášeníŠtětec, váleček nebo stříkání.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu1 hodina, mezi nátěry potřeba schnutí 4 hodiny
Zvláštní charakteristika
Chemická odolnost3. Třída (ISO 11998)
Objem sušiny52 %
HustotaBáze AP 1,35 kg/l, 1,27 kg/l (C)
SkladováníChraňte před mrazem. Skladujte v suchých prostorách v dobře
uzavřených plechovkách. Doporučená skladovací teplota mezi 5°C –
25°C.
PřípravaPříprava podkladu
Nenatřené povrchy:
Nové omítky a betonové podklady mohou být natírány po 4 týdnech
vyzrávání. Očistěte povrchy od prachu a nečistot, nepravidelnosti a
vydroleniny vyrovnejte tmelem. Aplikujte jednu vrstvu Optivy COLOUR
naředěnou 30% vody nebo 1 vrstvu OPTIVY PRIMER, jako konečný nátěr
aplikujte dvě vrstvy OPTIVY COLOUR.
Dříve natřené povrchy:
Před nátěrem povrch omyjte a odstraňte mastnotu. Celý povrch
opatřete základním nátěrem OPTIVOU PRIMER nebo Optivou COLOUR
ředěnou do 30% vodou. Dvakrát natřete barvou OPTIVA
COLOUR].
Povrchy natřené klihovou nebo vápennou barvou:
Vápennou nebo klihovou barvu odstraňte. Očistěte povrchy od prachu
a nečistot, nepravidelnosti a vydroleniny vyrovnejte tmelem. Poté
aplikujte jednu vrstvu základního nátěru – do 30% vodou naředěnou
Optivu COLOUR nebo pomocí OPTIVY PRIMER , jako konečný nátěr
aplikujte dvě vrstvy OPTIVY COLOUR..
Pokud je podklad nezpevněný, aplikujte jako první impregnační
přípravek SUPRABILIT.
NanášeníPřed natíráním barvu důkladně promíchejte. V závislosti na
pórovitosti podkladu aplikujte 1-2 vrstvy
OPTIVY COLOUR štětcem, válečkem nebo stříkáním. U odstínů s velmi
nízkou krycí
schopností (označeno v tónovacím systému) může být nutné aplikovat
další vrstvy. Před natíráním
natónujte dostatečné množství barvy jedné výrobní šarže, abyste
zamezili případným rozdílům
v odstínech. Při přetírání povrchů dříve natřených tmavými odstíny
doporučujeme aplikovat OPTIVA PRIMER. V případě aplikace
intenzivních odstínů s bází C doporučujeme použít základní nátěr
OPTIVA PRIMER tónovaný na odstín blízký odstínu konečného nátěru. V
případě potřeby řeďte do 5% vodou.
Čištění nástrojůČistěte ihned po ukončení práce vodou.
Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice
2004/42/ES
Kat. A/a. Povolený obsah těkavých organických látek od roku
2010 – 30 g/l. Výrobek obsahuje méně než 30 g/l VOC.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTUchovávejte barvu mimo dosah dětí. Po aplikaci barvy v
uzavřených prostorách je třeba místnosti větrat dokud není
odstraněn zápach, poté je místnost vhodná k užívání. Výrobek není
klasifikován jako nebezpečný podle Zákona č. 356/2003 Sb. o
chemických látkách a chemických přípravcích. Bezpečnostní list je k
dispozici na vyžádání.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADUNevylévejte kapalné zbytky do kanalizace. Kapalný odpad z barvy
předejte ke zneškodnění autorizované firmě. Prázdné obaly předejte
k recyklaci.
PŘEVOZ
Výše uvedené informace, založené na laboratorních testech a
praktických zkušenostech, byly prokazatelně platné k datu
vyznačenému v technickém listě výrobku. Kvalita výrobku je
zajištěna naším provozním systémem, který vychází z požadavků
norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme zodpovídat za
škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi
pokyny nebo pro nevhodné účely.