Rostex

Charakteristika

Antikorozní primer s obsahem alkydů a oleje. Rostex Metal Primer neobsahuje olovo nebo chromové pigmenty.  Rostex Metal Primer je vhodný pro základní nátěry ocelových povrchů,také i povrchů ze zinku a lehkých kovů. Povrchy z lehkých kovů je třeba před nátěrem zdrsnit. Rostex Metal Primer chrání povrch a poskytuje mu odolný základ pro vrchní nátěry.

Použití

Ocelové konstrukce v interiéru i exteriéru, kontejnery, protipožární dveře, požární schodiště, radiátory, mříže, stožáry, regály, dřezy, okapové svody, lodě, atd.

 

 

 

Barevná škálaBílá, šedá, červená a černá
Stupeň lesku5. Matný
Vydatnost10-12 m2/l.
Velikosti balení1/3 l, 1 l, 3 l, 10 l.
ŘedidloLakový benzín 1050
Způsob nanášeníŠtětcem nebo stříkáním.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchuzaschlý proti prachu po 2 hodinách, přetíratelný po 24 hodinách.
Chemická odolnostodolný lakovému benzínu a denaturovanému alkoholu, neodolává silným rozpouštědlům.
Odolnost proti olejům a tukůmDobrá.
Odolnost proti otěruDobrá.
Objem sušiny55%.
Hustotapřibližně 1.4 kg/l, ISO 2811
Kód výrobku0067554
Podmínky nanášeníNatíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu minimálně +5 C, a relativní vlhkost vzduchu pod 80 %. Teplota natíraného povrchu nesmí překročit +35 C, protože jinak dochází k rychlému odpaření rozpouštědla, jehož následkem je pórovitost, zeslábnutí přilnavosit, puchýřkování atd.
PřípravaNenatřené povrchy: Nečistotu, tuky a oleje odstraňte z nenatřených povrchů čisticím prostředkem na střechy Panssaripesu, důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Případnou bílou rez nebo rez odstraňte kartáčem nebo zbroušením.
Dříve natřené povrchy:Olupující se barvu a rez odstraňte škrabkou a ocelovým kartáčem. Povrch omyjte čisticím prostředkem na střechy Panssaripesu, dobře omyjte vodou a nechte zaschnout.
NatíráníRostex Metal Primer před použitím dobře promíchejte. Za běžných podmínek není nutné Rostex Metal Primer pro aplikaci štětcem ředit. Pro aplikaci airless stříkáním řeďte Rostex Metal Primer do 0-5 obj. % lakového benzínu 1050.
Jako konečný nátěr pro povrchy v exteriéru použijte např. Panssarimaali, Miranol nebo alkydovou barvu Unica Special.
Pro povrchy v interiéru použijte např. Presto, Empire, Miranol nebo emulzní barvy.
Čištění nástrojůNástroje čistěte Lakovým benzínem 1050 nebo přípravkem Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojů).
Pokyny pro údržbuPo nátěru manipulujte s povrchy opatrně, protože barva získává za normálních podmínek svou konečnou tvrdost a odolnost po 4 týdnech.
1 měsíc po nátěru je možné znečištěné povrchy čistit pomocí Tikkurila Huoltopesu (1 díl Huoltopesu, 10 dílů vody). Skvrny a velmi znečištěné povrchy čistěte silnějším roztokem Huoltopesu (1:1). Po čištění povrch opláchněte a nechte zaschnout.
Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES(cat A/i) 500g/l(2010)
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTZdraví škodlivý, Xn Nebezpečný pro životní prostředí, N Obsahuje: Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká, Fosforečnan zinečnatý, Tetraoxid barnato-diboritý. HOŘLAVÝ. ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ PŘI VDECHOVÁNÍ A PŘI POŽITÍ. TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, MŮŽE VYVOLAT DLOUHODOBÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY VE VODNÍM PROSTŘEDÍ. Nevdechujte páry/aerosoly. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nevylévejte do kanalizace. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.
Soubor: rostex_metal_primer_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADUZamezte úniku do kanalizace, vodovodních systémů a půdy. Prázdné nádoby by měly být recyklovány nebo zneškodněny v souladu s místními předpisy. Kapalný odpad zneškodněte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZVAK/ADR 3 III