Rostex Super

Charakteristika

Rychleschnoucí antikorozní základní nátěr obsahující speciální pojivo. Rostex Super Metal Primer neobsahuje olovo nebo chromové pigmenty.

Rostex Super Metal Primer je vhodný pro základní nátěry oceli, pozinkované oceli nebo povrchů ze zdrsněného hliníku vystavené vyšší než obvyklé zátěži a kde není dostatečná přilnavost běžných alkydových primerů nebo jejich doba schnutí je příliš dlouhá.

Vhodný také pro ocelové plechy s akrylátovou nebo polyesterovou povrchovou úpravou. Lze jej využít jako primer pro alkydové barvy (Miranol, Unica, Panssarimaali) jakož i pro vodou ředitelné barvy (např. Panssari Akva)

Použití

Plechové střechy, okapy, spádová potrubí, černé plechy, požární schodiště, mříže, stožáry, stojany na sušení, lodě a další ocelové konstrukce.

Barevná škálaSvětle šedá, železitá červeň, zelená, černá.
Stupeň lesku5. Matný
VydatnostPřibližně 10 m2/l [40 µm(mikrometrů) suchý film]
Velikosti balení1 l, 3 l, 10 l.
Ředidlo1120
Způsob nanášeníŠtětcem nebo stříkáním. Airless stříkání: – Tryska 0,11”-0,015” nebo 0,280-0,380 mm – Ředění 0-15%
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchuTloušťka suchého filmu 50 µm (mikrometrů) +10°C +23°C +35°C Suchý proti prachu 1 hodina 15 minut 10 minut Přetíratelný alkydovými barvami, min. 5 hodin 1,5 hodiny 1 hodina Přetíratelný max. 7 dnů 4 dny 4 dny Přetíratelný vodou ředitelnými výrobky po 24 hodinách.
Chemická odolnostodolný lakovému benzínu a denaturovanému alkoholu, neodolává silným rozpouštědlům,
Odolnost proti olejům a tukůmDobrá.
Odolnost proti otěruDobrá.
Objem sušiny45 %
Hustotapřibližně 1,3 kg/l, ISO 2811
Kód výrobku0067554
Podmínky nanášeníNatíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu minimálně +5 C, a relativní vlhkost vzduchu pod 80 %. Teplota natíraného povrchu nesmí překročit +40C, protože jinak dochází k rychlému odpaření rozpouštědla, jehož následkem je pórovitost, zeslábnutí přilnavosit, puchýřkování atd.
Naplánujte své natěračské práce tak, abyste je mohli dokončit během 4 dnů. Při snížení teploty se prodlužuje čas následných nátěrů (viz tabulka). Pokud se doba dokončení natírání prodlouží oproti doporučenému času, je třeba primer lehce zbrousit a omýt přípravkem Panssaripesu.
PřípravaNenatřené povrchy:
U nových pozinkovaných povrchů je doporučeno je natírat nejdříve rok po jejich montáži. Odstraňte případnou bílou rez/rez škrabkou a ocelovým kartáčem (do stupně St2). Vodorozpustný ochranný prostředek proti bílé rzi, nečistotu, vodorozpustné soli, olej a mastnotu očistěte z nenatřených povrchů čisticím prostředkem na střechy Panssaripesu. Důkladně omyjte vodou a nechte uschnout. Hliníkové povrchy před nátěrem zdrsněte.

Dříve natřené povrchy:
Odstraňte olupující se barvu a případnou rez škrabkou nebo ocelovým kartáčem (do stupně St2). Vyrovnejte přechody mezi očištěným povrchem a pevnou vrstvou barvy. Povrch očistěte čisticím prostředkem na střechy Panssaripesu, důkladně omyjte vodou a nechte uschnout.

NatíráníPřed použitím barvu dobře promíchejte.
Aplikujte štětcem nebo stříkáním. Doporučená tloušťka suchého filmu jednotlivého nátěru činí 40-60 µm (mikrometrů). Jako konečný nátěr může být použit buď např. vodou ředitelný Panssari Akva nebo rozpouštědlový Panssarimaali.
Čištění nástrojůNástroje čistěte Ředidlem 1120 nebo přípravkem Tikkurila Pensselipesu.
Pokyny pro údržbuPo nátěru manipulujte s povrchy opatrně, protože barva získává za normálních podmínek svou konečnou tvrdost a odolnost po 4 týdnech.
1 měsíc po nátěru je možné znečištěné povrchy čistit pomocí Tikkurila Huoltopesu (1 díl Huoltopesu, 10 dílů vody). Skvrny a velmi znečištěné povrchy čistěte silnějším roztokem Huoltopesu (1:1). Po čištění povrch opláchněte a nechte zaschnout.
Pokud je nutné očistit povrch brzy po natření, opatrně jej otřete měkkým kartáčem, vlhkým hadrem nebo mopem.
Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES(cat A/i) 500g/l(2010)
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTZdraví škodlivý, Xn Nebezpečný pro životní prostředí, N Obsahuje: Xylen a fosforečnan zinečnatý HOŘLAVÝ. ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ PŘI VDECHOVÁNÍ A PŘI STYKU S KŮŽÍ. DRÁŽDÍ KŮŽI. TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, MŮŽE VYVOLAT DLOUHODOBÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY VE VODNÍM PROSTŘEDÍ. Nevdechujte páry/aerosoly. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nevylévejte do kanalizace. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.
Soubor: rostex_super_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADUPrázdné nádoby by měly být recyklovány nebo zneškodněny v souladu s místními předpisy. Kapalný odpad zneškodněte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZVAK/ADR 3 III