Finngard Novasil

Charakteristika

Vodouriediteľná plne matná akrylátovo-disperzná farba modifikovaná silikónom na vonkajšie fasády. Vytvára hydrofóbny film s nízkou vodo-priepustnosťou, je farebne stála, odoláva klimatickým zmenám. Finngard Novasil zabezpečuje dlhodobú ochranu povrchu speciálne proti dažďu, zmenám teploty a UV žiareniu. Natretý povrch nezadržuje špinu.

Použitie

Dekoračné a ochranné natieranie fasád budov. Produkt je vhodný na natieranie tradičných vápenno-cementové a cementové omietky, minerálno-polymérne a akrylátové omietky a betónové  povrchy. Vytvára renovačný a disperzný obal.

 

 

 

Bázy farieb LAP a LC
Rozsah odtieňov Vzorkovník Fasádnych farieb Tikkurila a časť odtieňov z NCS colour system vzorkovníka. Odporúča sa urobiť farebný test na 1-2 m2 povrchu.
Stupne lesklosti 6. Plný mat
Výdatnosť 6-9 m2/l na jeden náter. Hore uvedená výdatnosť je orientačná a závisí od mnohých faktorov vrátane textúry, pórovitosti a od spôsobu aplikácie.
Veľkosti balenia 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
Riedidlo Voda
Pomer miešania Ak je to potrebné rieďte do 10% s vodou.
Aplikačná metóda Štetcom, valčekom alebo striekaním. Pre aplikáciu vzduchovým striekaním použite trysky 0,018“- 0,023“ (0,46-0,59mm).
Doba schnutia pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu Zaschnutý a pretierateľný po 12 hodinách.
Sušina cca 60%
Hustota cca 1,5 kg/l
Skladovanie Chráňte pred mrazom a silným slnečným žiarením. Skladujte pevne uzavreté v nádobách pri teplote vzduchu +5°C až +25°C, ktoré odolávajú poveternostným vplyvom.
Spotrebujte do 36 mesiacov od dátume uvedeného na obale.
Podmienky aplikácie Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +5oC a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, dažďu a mrazu. Náter by mal byť chránený pred dažďom min. 48 hodín. Optimálne podmienky pre aplikáciu sú teplota vzduchu +20°C a relatívna vlhkosť vzduchu 55%.
Príprava Finngard Novasil môže byť použitý na nové aj predtým natierané povrchy. Nové vápenno-cementové, cementové a betónové omietky môžu byť natierané najskôr 4 týždne po vyzretí. Fasády nových budov môžu byť natierané po prvej teplej sezóne. Podklad musí byť čistý, suchý a odmastený, zbavený špiny, solí, odlupujúceho sa náteru, povrchových škvŕn a soľných kryštálov. Prestriekajte fasádu vodou vysoko-tlakovým striekaním. Na odstránenie plesní a čistenie použite vhodné výrobky Tikkurila. Ubezpečte sa, že celý natieraný povrch je súdržný. Vyspravte všetky miesta kde sa vyskytujú praskliny, diery, atď., s vhodnou vyspravovacou maltou. Ako základ môžete použiť Finngard Primer W, alebo Nanoprimer. Na predtým natierané povrchy použite ako základ Finngard Nanoprimer.
Základovanie Použite systém: fasádna farba + základ z produktovej rady Tikkurila. Neaplikujte na hornú časť fasády, ktorá je dlhodobo vystavená vlhkosti a snehu. Pred aplikáciou si prečítajte technický list produktu. Výrobca nie je zodpovedný za kvalitu náteru, ak neboli dodržané príslušné inštrukcie.
Aplikácia Výrobok aplikujte najskôr po 24 hodinách od základovania. Pred použitím dobre premiešajte a aplikujte 2 nátery (v 12 hod.intervale) Finngard Novasil. Vyhraďte si dostatočné množstvo farby z jednej dávky na určitý súvislý povrch, aby ste tak predišli možnosti vzniku farebných rozdielov. Použite metódu „mokré na mokré“. Nátery z rôznych dávok vopred zmiešajte. Výrobok nie je vhodný na povrch predtým natieraný s vápnom alebo glejom.
Čistenie náradia Ihneď po práci náradie očistite s vodou. Pred umytím náradia ho najprv očistite, aby ste odstránili čo najviac farby.
EU VOC 2004/42/EC – hraničné hodnoty (Kat. A/c), 40g/l (r. 2010), VOC max. < 40g/l.
ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte dlhodobému kontaktu s pokožkou a vdychovaniu pár/spreja počas aplikácie. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Kartu bezpečnostných údajov môžete dostať na požiadanie. Soubor: sk_kbu_finngard_nanoprimer.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODNENIE ODPADU Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Prázdne nádoby by mali byť recyklované, alebo likvidované podľa miestnych predpisov. Odpad z výrobku zhromažďujte a odvážajte len na vyhradené miesta . Likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
DOPRAVA
ĎALŠIE INFORMÁCIE Prepravujte pevne uzavreté v nádobách pri teplote vzduchu +5°C až +25°C, ktoré odolávajú poveternostným vplyvom.