Finngard Nanoclear

Charakteristika

Nanotechnologická, vodouriediteľná fasádna farba s Nano Clear System, na báze akrylátovej disperzie COL.9® vyrobenej spoločnosťou BASF.  Aplikácia Nano Clear Systému zabezpečuje vysokú odolnosť náteru voči špine, atmosferickým podmienkam, prachu a sadzi. Má vysoký stupeň paropriepustnosti, vysokú stálosť farieb a veľmi nízku absorbciu vody. Vďaka samočistiacemu efektu, zvyšuje odolnosť voči mikroorganizmom. Taktiež je veľmi odolná voči kriedovaniu. Hydrofilnosť náteru dovoľuje zmývanie špiny z celého povrchu. V konečnom dôsledku ostáva fasáda dlhodobo čistá v porovnaní s bežnými nátermi.

Použitie

Natieranie fasád budov. Výrobok je vhodný na natieranie tradičných vápenno-cementových a cementových omietok, minerálno-polymérnych a akrylátových omietok a betónových povrchov. Vhodný taktiež na renováciu disperzných náterov.

 

Bázy fariebLAP a LC
Rozsah odtieňovVzorkovník Fasádnych farieb Tikkurila. Odporúča sa urobiť farebný test na 1-2 m2 povrchu.
Stupne lesklosti6. Plný mat
Výdatnosť6-9 m2/l na jeden náter. Hore uvedená výdatnosť je orientačná a závisí od mnohých faktorov vrátane textúry, pórovitosti a od spôsobu aplikácie.
Veľkosti balenia2,7 l a 9 l
Aplikačná metódaŠtetcom, valčekom alebo striekaním.
Doba schnutia pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchuZaschnutá po 4 hod. a pretierateľná po 12 hodinách.
HustotaBáza LAP: cca 1,23 g/cm3. Báza LC: cca 1,19 g/cm3.
SkladovanieSkladujte v pevne uzavretých nádobách pri teplote vzduchu +5°C až +25°C, ktoré odolávajú poveternostným vplyvom. Chráňte pred mrazom.
Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu uvedeného na obale.
Podmienky aplikácieNatieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +5oC a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%. Aplikovaný náter by mal byť chránený pred dažďom min. 48 hodín (táto doba môže byť aj predĺžená podľa vlhkosti a teploty ovzdušia, aj do 7 dní). Optimálne podmienky pre aplikáciu sú teplota vzduchu +20°C a relatívna vlhkosť vzduchu 55%.
PrípravaFinngard Nanoclear môže byť použitý na nové aj predtým natierané povrchy. Nové vápenno-cementové, cementové a betónové omietky môžu byť natierané najskôr 4 týždne po vyzretí. Fasády nových budov môžu byť natierané po prvej teplej sezóne. Podklad musí byť čistý, suchý, odmastený, zbavený špiny, solí a odlupujúceho sa náteru, povrchových škvŕn a soľných kryštálov. Prestriekajte fasádu vodou vysoko-tlakovým striekaním . Ubezpečte sa, že celý natieraný povrch je súdržný. Vyspravte všetky miesta kde sa vyskytujú praskliny, diery, atď. Odstráňte všetky riasy, lišajníky a huby s vhodným prostriedkom. Lesklé povrchy mechanicky prebrúste. Povrch by mal byť základovaný s Finngard Nanoprimer. Pri renovácii starých povrchov najprv urobte test.
ZákladovaniePoužite systém: fasádna farba Finngard Nenoclear + základ Finngard Nanoprimer. Nepoužívajte iné základy z produktovej rady Tikkurila. Neaplikujte na hornú časť fasády, ktorá je dlhodobo vystavená vlhkosti a snehu. Pred aplikáciou si prečítajte technický list produktu. Výrobca nie je zodpovedný za kvalitu náteru, ak neboli dodržané príslušné inštrukcie. Odporúča sa použiť maliarske nástroje ANZA.
NatieraniePovrch musí byť suchý a čistý. Výrobok aplikujte aspoň 16 hodín od základovania. Pred použitím dobre premiešajte. Vyhraďte si dostatočné množstvo farby z jednej dávky na určitý súvislý povrch, aby ste tak predišli možnosti vzniku farebných rozdielov. Použite metódu „mokré na mokré“. Nátery z rôznych dávok vopred zmiešajte. Údaje tejto karty bezpečnostných údajov sú založené na súčasnom stave našich znalostí a príslušných zákonov EÚ. Karta bezpečnostných údajov je vypracovaná na základe EU zákona REACH, ktorý stanovuje podmienky pre jej tvorbu. Tým sa rozumie, že je to popis bezpečnostných požiadaviek pre náš výrobok. Údaje v nej uvedené nemožno v žiadnom prípade považovať za záruku vlastností výrobku. Požadovaná kvalita, alebo vhodnosť výrobku pre konkrétny účel použitia
nemôže byť odvodený z uvedených údajov. Za dodržiavanie platných zákonov a ustanovení je zodpovedný príjemca tovaru.

Doplňujúce informácie o bezpečnosti dáva:
TIKKURILA POLSKA S.A. ulica I. Moscickiego 23, 39 200 Debica, Poland, Telephone +4814 6805 600, Fax +4814 6805 601, E-mail: pj@tikkurila.pl. Výrobok nie je vhodný na povrch predtým natieraný s vápnom alebo glejom. Technické prestávky si naplánujte na rohy fasád. Aplikujte 2 nátery štetcom, valčekom alebo striekaním, v 12 hodinovom intervale.

Čistenie náradiaIhneď po práci náradie očistite s vodou. Pred umytím náradia ho najprv očistite, aby ste odstránili čo najviac farby.
ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIAUchovávajte mimo dosahu detí. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Zabráňte dlhodobému kontaktu s pokožkou a vdychovaniu výparov/spreja výrobku počas aplikácie sprejom. Kartu bezpečnostných údajov môžete dostať na požiadanie. Soubor: sk_kbu_finngard_nanoclear.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODNENIE ODPADUŠkodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Prázdne nádoby by mali byť recyklované, alebo likvidované podľa miestnych predpisov. Tekutý odpad likvidujte podľa miestnych predpisov.
DOPRAVA
ĎALŠIE INFORMÁCIEPrepravujte v pevne uzavretých nádobách pri teplote vzduchu +5°C až +25°C, ktoré odolávajú poveternostným vplyvom. Chráňte pred mrazom.