Finngard Elastomeric

Charakteristika

Vodouriediteľná vysokoelastická fasádna farba, ktorá vypĺňa vlasové a kapilárne trhliny do šírky 1mm. Je to trvácny a elastický náter, ktorý výborne odoláva poveternostným vplyvom, má nízku absorpciu vody, vysokú priľnavosť, farbystálosť a je paropriepustný. Špeciálne zosilnené vlákna zabezpečujú povrchu vysokú mechanickú stálosť.

Použitie

Interiéry a fasády budov: tradičné cementovo vápenné a cementové omietky, tenkovrstvé minerálne omietky, akrylátové, silikónové omietky (okrem „ryhovanej štruktúry“) a betónové povrchy. Pretieranie disperzných a silikónových náterov. Výrobok nedoporučujeme použiť na vlhké, sadrové a sadrovláknité povrchy.

 

Bázy fariebAP
Rozsah odtieňovTikkurila Facade vzorkovník a časť odtieňov z NCS Colour System vzorkovníka.
Stupne lesklosti5. Mat
Výdatnosťcca 3,3–4,5 m2/l pri vrchnom nátere, závisí od štruktúry a savosti povrchu, od spôsobu aplikácie a od aplikačného náradia. Po vykonaní skúšobného náteru bude zrejmé, aká je výdatnosť pre daný povrch.
Veľkosti balenia2,7 l, 9 l
RiedidloVoda
Aplikačná metódaŠtetcom alebo valčekom.
Doba schnutia pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchuSuchý na dotyk po 12 hodinách. Pretierateľný po 16 hodinách.
Sušinacca 64%
Hustotacca 1,3 g/cm3
SkladovanieSkladujte a prepravujte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C, ktoré odolávajú poveternostným vplyvom. Chráňte pred mrazom. Dátum spotreby 2 roky od dátumu výroby uvedeného na obale.
Podmienky aplikácieTeplota ovzdušia a povrchu nesmie byť menej ako +5°C. Natieranie vykonajte počas suchých dní, avšak nie za prítomnosti priameho slnečného svetla a silného vetra. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, dažďu, mrazu a relatívnej vlhkosti vzduchu väčšej ako 80%.
PrípravaNenatierané povrchy:nové cementovo-vápenné, cementové omietky a betónové povrchy musia byť vyzreté minimálne 4 týždne pred aplikáciou náteru. Fasády nových budov môžete natierať až po prvej sezóne kúrenia. Ďalšia úprava povrchu je rovnaká ako vo vyššie uvedenom texte. Fasády základujte s Finngard Nanoprimer, alebo s Finngard Primer W. Pri vnútornom použití môžete povrch nazákladovať s Optiva Primer.

Predtým natierané povrchy:

odstráňte všetok nesúdržný a odlupujúci sa náter, špinu, mastné škvrny a výkvety soli. Povrch očistite s vysokotlakovým striekaním. Skriedovatelé časti povrchu očistite pieskovaním. Vhodnou maltou (zložením podobným pôvodnej) vyspravte praskliny, diery a nerovnosti na stenách širšie ako 1 mm, alebo použite elastickú plniacu hmotu. S vhodným čistiacim prostriedkom odstráňte riasy, lišajníky a plesne. Povrch nazákladujte s Finngard Nanoprimer. Pri vnútornom použití môžete povrch nazákladovať s Optiva Primer. Pred rekonštrukciou starého náteru vykonajte skúšobný náter. V prípade pozitívneho výsledku môžete podstúpiť ďalšie kroky.

NatieraniePovrch musí byť suchý, čistý a mať nosnú kapacitu. Náter aplikujte min. po 16 hodinách od aplikácie základu Finngard Nanoprimer alebo Optiva Primer. Pred použitím farbu dobre premiešajte. Farbu nerieďte. Náter aplikujte štetcom alebo valčekom s približnou hrúbkou 300 – 400 g/m2. V dvojvrstvovom systéme (približná spotreba je 3,3 – 4,5 m2/l pre 2 nátery), so 16 hodinovým intervalom medzi nátermi. Aplikujte metódou „mokré na mokré.” Technické prestávky si naplánujte na rohoch stien. Zabezpečte si dostatok farby z jednej výrobnej dávky. Farba z rôznych výrobných dávok musí byť pred aplikáciou premiešaná v jednej nádobe. Farba nie je vhodná na povrchy predtým natierané vápnom alebo glejovými farbami. Teplota ovzdušia a povrchu nesmie byť menej ako +5°C. Natieranie vykonajte počas
suchých dní, avšak nie za prítomnosti priameho slnečného svetla a silného vetra. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, dažďu, mrazu a relatívnej vlhkosti vzduchu väčšej ako 80%. Aplikovaný náter musí byť chránený pred dažďom minimálne 48 hodín.Upozornenie! použite systém: Finngard Nanoprimer + Finngard Elastomeric. Výrobca nezodpovedá za aplikáciu príliš tenkej vrstvy výrobku, za aplikáciu výrobku na vlhkých povrchoch a za aplikáciu výrobku na trhlinách väčších ako 1 mm. Výrobok nepoužívajte na vyspravenie konštrukčných trhlín. Neaplikujte na vodorovné povrchy. Pred aplikáciou si pozorne preštudujte Technický list výrobku. Výrobca nezodpovedá za kvalitu náterového systému, ak ste nedodržali vyššie uvedené inštrukcie. Doporučujeme vám použiť pracovné náradie značky ANZA.
Čistenie náradiaPo práci náradie ihneď očistite s vodou. Pred umytím náradia ho najprv očistite aby ste odstránili čo najviac farby.
ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIAV prípade pochybností alebo pretrvávania príznakov vyhľadajte lekársku pomoc. Pri vdýchnutí výparov postihnutú osobu premiestnite na čerstvý vzduch a udržujte v kľude a teple. Pri zasiahnutí pokožky odev poliaty farbou vyzlečte. Pokožku dôkladne umyte s mydlom a vodou alebo použite známy čistiaci prostriedok na pokožku. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo riedidlá. Ak príznaky pretrvávajú vyhľadajte lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí ihneď vyplachujte s čistou vodou po dobu najmenej 10 minút a očné viečka držte od seba. V prípade náhodného požitia vypite vodu alebo mlieko. Ak je to potrebné vyhľadajte lekársku pomoc. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade požitia,
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Nádoba musí byť pevne uzavretá. Kartu bezpečnostných údajov môžete dostať na požiadanie. Soubor: sk_kbu_finngard_elastomeric.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODNENIE ODPADUŠkodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Prázdne nádoby by mali byť recyklované, alebo likvidované podľa miestnych predpisov. Tekutý odpad likvidujte podľa miestnych predpisov.
DOPRAVA
DALŠÍ INFORMACEPrepravujte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C, ktoré odolávajú poveternostným vplyvom. Chráňte pred mrazom.