Finngard Concrete

Charakteristika

Vodouriediteľná, akrylátová, matná, vrchná farba. Odolná voči alkáliám určená na vonkajšie fasády a sokle. Poskytuje dobrú ochranu voči poveternostným vplyvom, ochranu proti vlhkosti a karbonizácii na betónových povrchoch.

Použitie

Nové a predtým natierané fasády pokryté vápenno-cementovou a cementovou omietkou. Finngard Concrete nie je vhodná na povrchy predtým natierané s vápennou, silikátovou farbou a na pružné nátery.

 

 

 

Bázy farieb A a C
Rozsah odtieňov Vzorkovník fasádnych farieb Tikkurila a časť odtieňov z NCS vzorkovníka.
Stupne lesklosti 5. Mat
Výdatnosť 4-8 m2/l na jeden náter pri hrúbke mokrého filmu cca 125–250 µm, suchý film cca 50–100 µm. Hore uvedená výdatnosť je orientačná a závisí od mnohých faktorov vrátane textúry, pórovitosti a od spôsobu aplikácie.
Veľkosti balenia 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Riedidlo Voda
Pomer miešania Ak je to potrebné zrieďte do 20% s vodou pri prvom nátere.
Aplikačná metóda Štetcom, valčekom alebo striekaním. Pre aplikáciu vzduchovým striekaním použite trysky 0,018“- 0,023“ (0,46-0,59mm).
Doba schnutia pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu Zaschnutá na dotyk po 3 hodinách a pretierateľná po 8 hodinách.
Sušina cca 40%
Hustota Báza A 1,32-1,39 g/cm3. Báza C 1,25-1,29 g/cm3.
Skladovanie Skladujte a prepravujte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C, ktoré odolávajú poveternostným vplyvom. Chráňte pred mrazom. Trvanlivosť 36 mesiacov od dátumu výroby ak sa skladuje v originálnom a zapečatenom balení.
Podmienky aplikácie Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +5oC a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.
Príprava Nové omietky a betónové povrchy sa môžu natierať po 4 týždňoch zretia.Povrch musí byť čistý, suchý, odmastený, zbavený špiny, olejov a odlupujúceho sa náteru a povrchových škvŕn. Na odstránenie plesní a čistenie použite vhodné výrobky Tikkurila. Ubezpečte sa, že celý natieraný povrch je súdržný. Vyspravte všetky miesta kde sa vyskytujú praskliny, diery, atď., s vhodnou vyspravovacou maltou. Sklovité a lesklé betónové povrchy zdrsnite mechanickou metódou. Nenatreté, pórovité a savé povrchy musia byť základované s Finngard Primer W. Pre základovanie menej pórovitých povrchov môže byť použitý aj Finngard Nanoprimer. Predtým natreté povrchy základujte s Finngard Nanoprimer, ktorý bude natónovaný do odtieňa podobného vrchnej farbe. Upozornenie! Relatívna vlhkosť betónových a
cementových podkladov by mala byť menej ako 90% pred základovaním a natieraním.
Základovanie Omietky a staré nenatierané betónové povrchy doporučujeme nazákladovať s Finngard Primer W. (Pre ďalšie informácie viď technický list Finngard Primer W).
Aplikácia Pred použitím farbu dôkladne premiešajte a aplikujte 2 nátery Finngard Concrete. Vyhraďte si dostatočné množstvo farby z jednej dávky na určitý súvislý povrch, aby ste tak predišli možnosti vzniku farebných rozdielov. Na drsný povrch aplikujte prvý náter Finngard Concrete zriedený do 20% s vodou.
Čistenie náradia Po práci náradie ihneď očistite s vodou. Pred umytím náradia ho najprv očistite aby ste odstránili čo najviac farby.
EU VOC 2004/42/EC – hraničné hodnoty (Kat. A/c), 40g/l (r. 2010), VOC max. < 40g/l.
ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Pri aplikácii sprejom nevdychujte pary/aerosóly. Zabráňte dlhodobému kontaktu s pokožkou. Kartu bezpečnostných údajov môžete dostať na požiadanie. Soubor: sk_kbu_finngard_concrete.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODNENIE ODPADU Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Prázdne nádoby môžu byť recyklované, alebo likvidované podľa miestnych predpisov. Tekutý odpad likvidujte podľa miestnych predpisov.
DOPRAVA
ĎALŠIE INFORMÁCIE Prepravujte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C, ktoré odolávajú poveternostným vplyvom. Chráňte pred mrazom.