Feelings Furniture Primer

TYP: Nízkozápachový vodouředitelný akrylátový základ.

VHODNOST:  FEELINGS FURNITURE PRIMER může být použitá na přetírání vnitřních povrchů natřené vodouředitelnými, alkydovými nebo kyselinou vytvrzenými barvami.

PŘÍKLADY POUŽITÍ: Vnitřní dřevěné obklady, dveře, nábytek, stěny, MDF atd.

 

 

 

 

 

 

furniture-1.jpg
Základní barvy A
Barevná škála Bílý a podle celé vzorkovnice Tikkurila

Symphony Colour Collection.

Stupeň lesku 5. Matný
Emisní třída stavebního materiálu M1
Vydatnost 6–8 m2/l na jeden nátěr.

Výše uvedená vydatnost je orientační a je závislá na mnohých faktorech včetně textury, pórovitosti a na způsobu aplikace

Velikosti balení 3 l, 1 l, 1/3 l
Ředidlo Voda
Způsob nanášení Štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Pro aplikace FEELINGS FURNITURE PAINT jsou nejvhodnější polyesterové nebo nylonové malířské štětce. Pro aplikace bezvzduchovým stříkáním použijte trysky 0,013“–0,015“.

Ředění: Je-li to nutné zřeďte do 10 % vodou.

Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu Zaschlý na dotek po 1 hodině a přetíratelný po 4 hodinách.
Objem sušiny Kolem 35 %
Hustota Kolem 1,3 kg/l
Skladování Chraňte před mrazem.
Kód výrobku 729_6001
Podmínky nanášení Natíraný povrch musí být suchý, obsah vlhkosti dřeva pod 20 %, teplota vzduchu musí být nejméně +8 oC a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.
Příprava Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný, zbavený nečistoty, olejů, vosku, rzi a odlupujícího se nátěru a povrchových skvrn. Povrch doporučujeme umýt s vhodnými čistícími prostředky a odstraňovačem plísní Tikkurila. Natřete suky a pryskyřičné plochy s lakem na suky TIKKURILA KNOTTING LACQUER. Vhodným tmelem od Tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. Rovněž tak nerovné povrchy. Zabezpečte, aby všechny lesklé, lesklou barvou natřené a tmelené povrchy byly důkladně zbavené lesku. Zabezpečte, aby byl povrch před aplikováním důkladně připravený.

UPOZORNĚNĺ:

Změna odstínu. Zvláště u světlých odstínů, může nastat na dřevěných površích kolem pryskyřičných míst a suků. Zvlášť důkladně by měly být připravené podklady dřevin jako dub, týk, cedr, jedle Douglasova, mahagon, idigbo atd., které obsahují olej a vodourozpustnou kyselinu tříslovou, která může zhoršit schnutí, vytvrzení nebo přilnavost nátěru a může způsobit změnu odstínu. Z tohoto důvodu je důležité před aplikací FEELINGS FURNITURE PRIMER důkladně povrch odmastit.

Čištění nástrojů Chraňte před mrazem.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Výrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý. S výrobkem manipulujte opatrně. Vyhněte se dlhoutrvajícímu kontaktu s pokožkou a vdechování prachu ze stříkání. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání. Soubor: feelings_furniture_primer_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZ VAK/ADR –
ssa040308/ars200308/mpy251005/729-s