Valtti Expert

TYP:  Matná impregnační lazura obsahující vosk

VHODNOST: Matná impregnační lazura obsahující vosk pro dekorativně-ochrannou povrchovou úpravu vnějších dřevěných povrchů.

PŘÍKLADY POUŽITÍ: Obzvlášť doporučený na venkovní dřevěné povrchy: dřevěné stěny, okenní rámy, dveře, ploty, sloupová zábradlí, altánky, dřevěné fasády, zahradní nábytek, dřevěné terasy. Díky hlubokému proniknutí do struktury dřeva zachovává jeho přírodní krásu a chrání ho před UV zářením. Přísada vosku poskytuje výbornou dlouhodobou ochranu dřeva vůči vlhkosti.

 

 
 

Barevná škála Výrobek je dostupný v 8-mi různých odstínech. Konečný vzhled je závislý na typu dřeva, původním vzhledu, úpravě povrchu a na způsobu aplikace.
Stupeň lesku 6. Plně matný
Vydatnost Hladké dřevo: 20 m2/l na jeden nátěr.
Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace.
Velikosti balení 750 ml, 2,5 l a 5 l
Způsob nanášení Štětcem, houbou nebo máčením.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu Běžně zaschlý do 30 min. a přetíratelný po 12 hodinách.
Objem sušiny kolem 23 %
Hustota 0,86 g/cm3
Skladování Nádoba musí být pevně uzavřená. Skladujte v chladných, suchých, větraných prostorách, které nejsou vystavené zdrojům tepla nebo přímému slunečnímu záření.(Teplota od 5 °C do 25 °C).
Podmínky nanášení Natíraný povrch musí být suchý, obsah vlhkosti dřeva pod 20 %, teplota vzduchu musí být nejméně +5 oC, a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Konečný vzhľed povrchu závisí na počtu vrstev nátěru.
Příprava Před natíráním povrch důkladně očistěte, nechte zaschnout, přebruste brusným papírem a následně povrch zbavte prachu. Předtím natřené, mořené a tmelené povrchy musí být zbroušené, aby se olej mohl nasáknout do povrchu. Na odstranění a očistění povrchu od plísní použijte vhodné přípravky od Tikkurily.
Základní nátěr Pro dosažení dlouhodobé ochrany dřeva venkovních povrchů. Na částech, které nebyly předtím ošetřené doporučujeme použít pod VALTTI EXPERT napouštěcí olej VALTTI BASE.
Nanášení Před aplikací a po dobu aplikace dobře promíchejte. Aplikujte dvě vrstvy s VALTTI EXPERT ve směru růstu dřeva štětcem, houbou nebo máčením. Na strukturu let dřeva naneste,
pro zvýraznění, silnější vrstvu.
Čištění nástrojů Nářadí očistěte ihned po použití s Lakovým
benzinem 1050.
Pokyny pro údržbu Závisí na povětrnostních vlivech. Konzervaci dosáhnete aplikací dvou nátěrů s VALTTI EXPERT.
Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES Přípustné limitní hodnoty obsahu VOC 700 g/l (2007).
Maximální limitní hodnoty obsahu ve výrobku 700 g/l (2007).
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Hořlavý výrobek. Obsahuje: terpentýnový olej [EC] 232-350-7; N- [(dimetylamino)sulfonyl](fl uór)(dichlór)-N-(4tolyl)metansulfenamid [EC] 211-986-9. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Kategorie A/ f. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.
Soubor: valtti_expert_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZ