Valtti Color

Charakteristika

Venkovní dřevěné stěny, dveře, ploty, okna, přístřešky, dřevěné balkony, sruby, atd. Doporučený na termálně upravená dřeva.

Použití

Venkovní dřevěné stěny, dveře, ploty, okna, přístřešky, dřevěné balkony, sruby, atd. Doporučený na termálně upravená dřeva.

 

 

 

 

 

Základní barvy EC
Barevná škála Vzorkovnice Semi-transparent Wood Finishes Colour Card. Konečný odstín závisí na druhu dřevěného povrchu a původní barvě dřevěného povrchu. Nedoporučujeme používat nenatónovaný Valtti Color protože právě barviva tvoří tu část, která chrání dřevo před UV-zářením.
Stupeň lesku 5. Matný
Vydatnost Opracované dřevo: 8–12 m2/l na jeden nátěr.
Neopracované dřevo: 4–8 m2/l na jeden nátěr. Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace.
Velikosti balení 18 l, 10 l, 3 l, 1 l, 1/3 l
Ředidlo Lakový benzín 1050
Směšovací poměr VALTTI COLOR není nutné ředit.
Způsob nanášení Štětcem nebo máčením.
Při bezvzduchovém stříkání: použijte 0,009˝–0,011˝ vrchol paprsku.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu Běžně zaschlý na dotek po 4–8 hodinách a přetíratelný po 24 hodinách.
Objem sušiny kolem 17%, závisí na odstínu.
Hustota 0.9 kg/l, ISO 2811.
Kód výrobku 290_0070
Podmínky nanášení Natíraný povrch musí být suchý, vlhkost dřevěného povrchu nižší než 20%, teplota vzduchu a povrchu by měla být nejméně +5oC a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.
Příprava Povrch musí být čistý a suchý, důkladně odmaštěný, zbavený špíny, tuků a odlupujícího se nebo nesoudružného materiálu z povrchu. Pro očištění povrchu použijte roztok MOULD REMOVAL nebo TEHOPESU. Vhodným tmelem od Tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. Rovněž tak nerovné povrchy Ubezpečte se, zda jsou všechny lesklé, předtím mořené a tmelené povrchy důkladně přebroušené a zajistěte aby byla impregnace VALTTI COLORU do dřeva dostatečná. Ujistiěte se, že dřevěné obložení, podbití a okenní rámy atd. byly spojené s antikorozním materiálem. VALTTI COLOR nedoporučujeme používat spolu s lněno-olejovým tmelem. Nejlepší kvalitu neodlepující se složky, která vytváří ochrannou vrstvu, dosáhnete v souladu s dodržením pokynů od výrobce. Věnujte pozornost upozornění
vztahující se na dřevo jako je dub, teakové dřevo, cedrové dřevo, Douglasova jedle, mahagon a Idigbo atd., které obsahují olej a vodorozpustnou kyselinu tříselnou, která může zhoršit schnutí, tvrdnutí nebo přilnavost nátěru.
Základní nátěr Natřete základem s VALTTI BASE, který naneste na dřevěné povrchy, které nebyly impregnované nebo podtlakově impregnované se správným ochranným prostředkem.
Povrchová úprava Před použitím promíchejte. Aplikujte dva nátěry VALTTI COLORU ve směru růstu dřeva. Obzvláště si dejte záležet při natírání na letech dřeva. Chraňte rostliny před odstřiky VALTTI COLORU a VALTTI BASE.
Čištění nástrojů Nářadí očistěte s ředidlem 1050.
Udržovací ošetřování Závisí na vlivu slunečního záření a nadmořské výšce, stačí dva nátěry VALTTI COLORU po 3–5 letech.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Zdraví škodlivý, Xn. Obsahuje: těžký benzín (ropný), hydrogenačně rafinovaný, těžký, Terpén a [(dimetylamino)sulfonyl](fluor) (dichlór)-N-(4- totyl) metansulfenamid. Hořlavý. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání. Soubor: valtti_color_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZ VAK/ADR 3 III