Borma Wachs Solvoil 04 (ředidlo) 1l

215,00  vč. DPH 177,69  bez DPH

Speciální ředidlo určené na kontrolované ředění všech olejů Borma Wachs.

Katalogové číslo: 8014885001146 Kategorie:

Popis

Způsob použití

Nalijte potřebné množství ředidla Solvoil 04 do směsi oleje. Míchejte ředidlo s olejem, dokud není dosaženo požadovaného naředění. Poté použijte naředěný olej. Ředidlo je čisté, bezbarvé a bez zápachu, proto může být přidáváno v libovolném poměru.

Díky své postupnosti v procesu schnutí umožňuje přizpůsobit dobu vytvrzení olejů. Jeho použitím lze zvýšit penetrační schopnost oleje do struktury dřeva.

 

Důležité upozornění – bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí. Obsahuje: Uhlovodíky C9-C11, n- alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů. H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice  ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte oxid uhličitý,pěnu,chemický prášek. Nikdy nepoužívejte vodu.

solvoil

Další informace

Značka

Borma Wachs

Balení

1l

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Borma Wachs Solvoil 04 (ředidlo) 1l“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.